知天道
明天機

傅佩榮《解讀易經》天水訟

傅佩榮解讀易經天水訟卦

6、訟卦(天水訟,下坎上乾,初、三為陰)

【6.1】

訟。有孚,窒。 惕中吉。 終凶。 利見大人,不利涉大川。

【白話】

訟卦。有憑證可信,窒塞而須警惕,中間吉祥,最後有凶禍。適宜見到大人,不適宜渡過大河。

【解讀】

l 訟卦是下坎上乾,亦即「天水訟」。《序卦》說:「飲食必有訟,故受人之以訟。」人與人之間因為爭取需求而發生訴訟。

l 「孚」是信,在此是指有憑證或證據可以採信。但是,處於訟卦,證據未必被人採信,顯示窒塞不同的狀況,所以要小心戒懼。

l 「中吉」,所指為九二,因為它居下卦中位,並且擁有上下兩個柔爻而「有孚」。「終凶」,訴訟若不能適可而止,則最後的結局將是凶禍。此時適宜見到公正廉明的大人,而不適宜逞勇冒險。

【6.2】

《彖》曰:訟,上剛下險,險而健訟。訟有孚窒,惕中吉,剛來而得中也。終凶;訟不可成也。 利見大人;尚中正也。不利涉大川;入於淵也。

【白話】

《彖傳》說:訟卦。上卦剛強,下卦險惡;遇到險惡還健行不已,就形成訟卦。訟卦有憑證可信,卻窒塞而須警惕;至於中間吉祥,是因為剛爻來到下卦並居於中位。最後有凶禍,是因為爭訟不可能成就任何事。適宜見到大人,是因為崇尚守中而端正的品德;不適宜渡過大河,是因為本身陷於深淵之中。

【解讀】

l 訟卦由下坎上乾組成。坎為險,乾為剛,是為「下剛上險」。遇到險惡還往前奮進,或者內心險惡外表剛強,自然難免爭訟了。

l 九二雖「有孚」,但處於下卦坎中。坎有險阻之意,並且對人而言,坎是加憂、心病,所以合成「窒惕」。若是不窒,何必爭訟?「中吉」由九二居中的中,引申為爭訟的中間過程。「終凶」是指爭訟不會有好結果。

l 九五陽爻居剛位,又在上卦之中,是具有中正之德的「大人」可以秉公斷案。「入於淵也」,是指九二本身在坎的中間。

【6.3】

《象》曰:天與水違行,訟。君子以作事謀始。

【白話】

《象傳》說:天與水相違而行,就是訟卦。君子由此領悟,做事要在開始時就謀劃好。

【解讀】

l 訟卦下坎上乾,乾為天,坎為水。天原本居上,水原本在下,兩者背道而馳,無法溝通交流,所以會有爭訟。

l 君子做任何事都要想到將來的最壞結果,所以在開始時謹慎籌謀。否則的話,「人無遠慮,必有近憂」(《論語·衛靈公》)。

【6.4】

初六。不永所事,小有言,終吉。

《象》曰:不永所事,訟不可長也。 雖有小言,其辯明也。

【白話】

初六。不要把事情做到底,有小的責難,最後吉祥。

《象傳》說:不要把事情做到底,因為爭訟不可以長期堅持。雖然有小的責難,還是可以辨明道理。

【解讀】

l 訟卦初六是爭訟的開始階段,柔爻表示不會長久進行此事(爭訟之事),所以只有口舌之爭,最後吉祥。

l 初六有「其辨明也」,是因為上有九四為正應,近又有九二為比鄰。訟卦既是爭訟,每一爻的敵與應就扮演重要角色了。敵則相抗,應則支持。

【6.5】

九二。不克訟,歸而逋,其邑人三百戶,無眚。

《象》曰:不克訟,歸而逋也。 自下訟上,患至掇也。

【白話】

九二。爭訟沒有成功,回來躲避,他采邑的三百戶人口沒有災難。

《象傳》說:爭訟沒有成功,回來躲避是要逃開爭訟的事。居下位而與居上位者爭訟,禍患來到是自己找的。

【解讀】

l 九二與九五敵而不應,而九五為尊位,所以九二爭訟不能成功。並且這是明顯的「自下訟上」,無異於自取禍患。九二在下卦坎中,坎為險,情況極為不利。

l 「二」是大夫位,大夫的采地為「邑」。三百邑為下大夫所有。九二敗訴逃回來,由於居下卦中位,所以勉強沒事,並且邑人也不會受到牽連。

l 「逋」是逃避躲藏,「眚」是較小的災禍,「掇」是拾取。本爻強調形式比人強,先避訟免禍再說。

【6.6】

六三。食舊德,貞厲,終吉,或從王事,無成。

《象》曰:食舊德,從上吉也。

【白話】

六三。享用祖先的餘蔭,守住正固,有危險,最後吉祥。或者跟隨君王做事,沒有成就。

《象傳》說:享用祖先的餘蔭,是因為跟隨上位者就會吉祥。

【解讀】

l 「舊德」是祖先的恩德,亦即承襲所得的爵祿。「三」是公位,是由祖先的餘蔭而來。只要正固守之,雖有危險但尚可自保,「終吉」。

l 六三有上九正應,上九在乾卦中,乾為君,所以說「從上吉也」。至於「厲」與「無成」,則是來自六三的承乘皆為剛爻(上下皆為剛爻),難以有成。

【6.7】

九四。不克訟,復自命,渝安貞,吉。

《象》曰:復即命,渝安貞;不失也。

【白話】

九四。爭訟沒有成功,返回到自己命定的角色,變得安於正固,吉祥。

《象傳》說:返回到自己命定的角色,變得安於正固,吉祥,是因為這樣沒有失去身份。

【解讀】

l 九四與九二的處境相同,都是「不克訟」,因為訟卦的主角是九五。九四(為諸侯)爭不過九五(為天子);它與初六正應,又不必興訟。所以爭訟無成。

l 「渝」是變,變得安於正固,就是回到命限。九四在上卦乾中,乾為天,又在互巽(六三、九四、九五)中,巽為風,猶如傳來天之命,因此諸侯守住天命,沒有失去身份,自然吉祥。

【6.8】

九五。訟元吉。

《象》曰:訟元吉,以中正也。

【白話】

九五。爭訟,最為吉祥。

《象傳》說:爭訟,最為吉祥,是因為守中而端正。

【解讀】

l 九五陽爻居剛位,得正,五又是上卦中位,這表示大人得位,以公正嚴明的態度處理訴訟。就爭訟而言,沒有更好的情況了。

l 「元吉」是上上大吉,接著才是「大吉」與「吉」。占筮之辭以此最為理想。

【6.9】

上九。或錫之鞶帶,終朝三褫之。

《象》曰:以訟受服,亦不足敬也。

【白話】

上九。或許受賜官服大帶,但是一天之內被剝奪三次。

《象傳》說:因為爭訟而獲得官服,也就不值得尊敬了。

【解讀】

l 上九居訟卦頂端,可以由爭訟而取利;但是又走到了乾卦上爻,可謂剛極之至,即使勝訴也必結怨。

l 「錫」,賜也,「鞶(pán)帶」,大帶,為古代官服的一部分。借著爭訟而獲得官職,並不值得尊敬。「終朝」是終日,指一天之內。「三褫(chi 三聲)之」,「褫」是奪走。若由象上看,乾為白晝,三陽爻為三次。上九有悔,是可以理解的。

固定鏈接: https://www.mingtianji.com/2021/11/29/4604/

贊(0) 打賞
未經允許不得轉載:明天機周易網 » 傅佩榮《解讀易經》天水訟
訂閱評論
提醒
guest
0 評論
內聯反饋
查看所有評論

QQ交流群電報交流群
   
error: Content is protected !!
0
希望看到您的想法,請您發表評論x